Personvern

Informasjonskapsler (cookies) - Scroll down for English version

En cookie eller informasjonskapsel er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukerens datamaskin når brukeren åpner en nettside. Nesten alle nettsider bruker denne teknikken i dag for å lagre innloggingsdetaljer, innstillinger eller statistikk.

Les mer om cookies på Post og teletilsynet ...

Ved å bruke vår nettside samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser.

Du kan lese mer om informasjonskapsler her: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

  Cookie

Leverandør

Utløpsdato

   _ga

Google analytics

2 år  

   _gid

Google analytics

24 hours

   _gat

Google analytics

 1 minutt

 

Svalbard Wildlife Expeditions PERSONVERN

I Svalbard Wildlife Expedition er vi opptatt av å verne om våre kunders personopplysninger og at du som kunde forstår hvordan vi håndterer informasjonen du gir oss om deg. Vi har satt oss grundig inn i de nye lovene og justert våre personvernregler i henhold til disse reglene, uansett om du reiser i gruppe-, privat- eller jobbsammenheng. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning.

GDPR står for The General Data Protection Regulation og er et nytt EU-lovverk som trådte i kraft 25. mai 2018. GDPR handler om personvern og individets rett til å vite hva virksomheter lagrer av persondata.

Denne personvernerklæringen forklarer hva vi samler inn, hvordan vi gjør det, hva vi bruker informasjonen til og hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

Databehandler og behandlingsansvarlig
Når du er privatkunde i Svalbard Wildlife Expedition er Svalbard Wildlife Expedition behandlingsansvarlig. Som behandlingsansvarlige har vi lov å bruke persondata til for eksempel å sende deg tilpassede tilbud og nyhetsbrev, forutsatt at vi har fått samtykke fra deg.

Vi har full kontroll på data
I våre databaser har vi full oversikt over all informasjon vi lagrer om våre kunder. Vi lagrer kun relevant og nødvendig informasjon om kundene våre, annen informasjon blir automatisk slettet. Hvis vi ønsker å benytte dataen til et annet formål enn det du har godkjent vil vi alltid be om samtykke.

Vi har også full oversikt over hvilke samarbeidende leverandører vi utveksler data med. Data som videresendes er kun det nødvendige av informasjon for å kunne gjennomføre en bestilling. Våre leverandører er databehandlere og har ikke rett til å bruke din informasjon til noe annet enn det som har med din bestilling å gjøre.

Hva vet vi om deg og hva bruker vi dataen til?

Personopplysninger du gir til oss brukes bare i tråd med det aktuelle formålet og på en sikker måte. Dine personopplysninger vil ikke bli solgt eller gitt videre til tredjepart. Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge det er et behov for dette. Når det ikke lenger er et behov, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

Vi bruker ikke persondata til profilering eller markedsføring med mindre vi ber om ditt samtykke til dette. All markedsføring gjennomføres i henhold til gjeldende lovgivning.

Informasjonskapsler (cookies)
På nettsiden www.wildlife.no benyttes informasjonskapsler (cookies) for å gjøre nettsiden mer brukervennlig. Vi bruker ikke informasjonskapsler til å samle sensitiv personlig informasjon. Du kan til enhver tid gjøre endringer i nettleseren din og blokkere informasjonskapsler. Ved å blokkere alle informasjonskapsler kan det være at du mister tilgangen til deler av nettsiden.

Vi bruker tredjeparts analyseverktøy (Google Analytics) for å tilby våre kunder brukervennlige nettsider. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av Google Analytics informasjonskapsler, kan du trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren.

For å kunne dele det siste fra sosiale medier bruker vi tredjepartscookies fra Facebook, Instagram og Twitter.

Konfidensialitet
Svalbard Wildlife Expedition forplikter seg til å holde informasjon som gjelder dine reiseaktiviteter konfidensielle. All bruk av personopplysninger skjer i overensstemmelse med Personopplysningsloven. Ved bestilling av reiser er Svalbard Wildlife Expedition forpliktet til å følge myndighetspålegg om utlevering av data innenfor myndighetspålagte og norsk lovs rammer.

Dine rettigheter: innsyn, korrigering og sletting
Hvis du som kunde kontakter oss og ber om å få vite hva vi har av informasjon om deg, så vil du få en konkret oversikt overlevert innen 10 virkedager.

Sikkerhet og risikovurdering
Vi har innebygget personvern i alle våre løsninger. Den mest personvennlige innstillingen er standard i alle våre systemer. Vi tar selv ansvar for å vurdere risiko i forhold til personvern. Det viktigste for oss er at informasjonen vi har, blir behandlet etter loven og på ingen måte lekker ut til andre parter eller personer som ikke skal håndtere disse dataene.

Vi har egen sikkerhetsstrategi, og egne rutiner hvor vi til enhver tid vurderer personvernkonsekvenser, risiko og kontrollerer hvor personsensitiv informasjon vi faktisk har. Alle ansatte plikter å følge de nye rutinene i henhold til nytt lovverk.

Hos oss handler du trygt og sikkert. Kredittkortinformasjon er kryptert og kan ikke kopieres. CVC kode lagres ikke i våre systemer.

Nyhetsbrev, invitasjoner, brukerundersøkelser, anmeldelser og lignende.
Vi trenger ditt samtykke dersom du vil abonnere på våre eventuelle nyhetsbrev, motta brukerundersøkelser og anmeldelser eller ved nedlastning av innhold. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet ved å enten trykke på «meld meg av nyhetsbrev».

En tryggere hverdag for alle
Selv om det nye lovverket kan virke tungt og krevende, så er det høyst nødvendig. Det kreves strenge regler, slik at bedrifter, kunder og leverandører alltid er trygge på at informasjonen som ligger der ute, blir behandlet på en trygg måte. Det er til det beste for alle.

Kontakt oss
Dersom du har spørsmål om SVALBARD WILDLIFE EXPEDITIONS’s personvernerklæring eller behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på: info@wildlife.no

SVALBARD WILDLIFE EXPEDITIONS PRIVACY

At Svalbard Wildlife Expeditions, we are committed to protecting our customers' personal information and that you as a customer understand how we handle the information you provide to us about you. We have thoroughly familiarized ourselves with the new laws and adjusted our privacy rules in accordance with these rules, whether traveling in a group, private or work context. We process personal data in accordance with current legislation.

GDPR stands for The General Data Protection Regulation and is a new EU law that came into force on May 25, 2018. GDPR is about privacy and the individual's right to know what businesses store personal data.

This privacy statement explains what we collect, how we do it, what we use the information for, and what we do to protect personal information.

Data Processor and Process Manager

When you are a private customer in Svalbard Wildlife Expeditions, Svalbard Wildlife Expeditions is responsible for treatment. As processing managers, we are permitted to use personal data, for example, to send you customized offers and newsletters, provided we have permitted us to do so.

We have complete control over data

In our database we have a complete overview of all information we store about our customers. We store only relevant and necessary information about our customers, other information is automatically deleted. If we wish to use the data for any purpose other than that which you have approved, we will always ask for your permission.

We also have a complete overview of which collaborating suppliers we exchange data with. Data that is forwarded is only the information needed to place an order. Our suppliers are data processors and have no right to use your information for anything other than what is related to your order.

What do we know about you and what do we use the data for?

The personal information you provide to us is used only in accordance with the intended purpose and in a secure manner. Your personal information will not be sold or disclosed to third parties. Your personal information will only be stored if there is a need for it. When there is no longer a need, the information will be deleted or anonymized.

We do not use personal data for profiling or marketing unless we ask for your consent. All marketing is carried out in accordance with current legislation.

Cookies

The website www.wildlife.no uses cookies to make the website more user-friendly. We do not use cookies to collect sensitive personal information. You can make changes to your browser at any time and block cookies. By blocking all cookies, you may lose access to parts of the website.

We use third-party analytics (Google Analytics) to provide our customers with user-friendly websites. If you do not want to accept our use of Google Analytics cookies, you may withdraw your consent by changing your browser settings.